แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

      

- ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรือนปั้นหยา ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรม แบบ ยุโรป มี ลวดลายตกแต่งด้านหน้า ที่สวยงาม ซึ่งทาง กรมศิลปากร ได้ขึ้น ทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ

      

- วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่พระเจ้า ปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 (พ.ศ. 2173-2198) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มี ความงดงามมาก แห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา

      

- วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับ วัดโพธิ์

      

- พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อม สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

      

- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นวังหน้าเก็บรักษาโบราณ วัตถุชิ้นสำคัญของ ชาติมากมาย โดยเฉพาะศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ได้รับ การประกาศให้เป็น มรดกความทรงจำแห่งโลก

      

- เกาะเกร็ด นนทบุรี

เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็น แหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265

      

- ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นตลาดกึ่งชนบทผสมผสาน ระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 07.00–16.00น.

      

- สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของกรุงเทพฯ เชื่อมเขตพระนครกับเขตบางพลัด และถนนคู่ขนานลอย ฟ้าบรมราชชนนี.

      

- วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เดิมเรียกกันว่าวัดเจ๊สัวหง สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนในสมัย อยุธยาใน สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ ทรงรับไว้ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ภายในวัดมีหลวงพ่อแสนเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ อำนวยความ สำเร็จได้นานาประการ

      

- ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

หรือป้อมวิไชยเยนทร์ หรือป้อมบางกอกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช โดยเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ กราบบังคมทูลแนะนำ ให้สร้าง

Page 1 |Page 2