แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

      

- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

มีคำกล่าวว่า "วัดกลัยาณมิตร คนสนิทกษัตริย์สร้าง" ถูกสร้างขึ้นใน สมัย ร.3 ภายในมีหลวงพ่อโต หรือ ซำปอฮุดกง หรือซำปอกง ซึ่งเป็นที่ เคารพสักการะอย่างสูงในหมู่ชาวจีน

      

- ศาลเจ้าพ่อกวนอู เชิงสะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร

สร้างขึ้นเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิฐานได้ว่า น่าจะมีการสร้าง ขึ้นในปลายสมันอยุธยา และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยมา สักการะก่อนที่จะออกทำการศึก

      

- อุทยานสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นโดยการบริจาคที่ดินของตระกูล นานาภายในมี การจำลองบ้านของสมเด็จย่าครั้งเมื่อทรงพระเยาว์ ในขนาดเท่าของจริง และส่วนจัดแสดงอีกมากมาย

      

- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร

เดิมเรียก "อู่เรือพระราชพิธี" สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เพื่อใช้เก็บเรือพระที่นั่งและเรือรบ แต่ปัจจุบันใช้เก็บเรือใน พิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

      

- โบสถ์วัดซางตาครู้ส กรุงเทพมหานคร

ซึ่งแปลว่า "ไม้กางเขน" โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ภายในโบสถ์ยังตกแต่งด้วยกระจกหลากสี สันถึง 39 บาน และยังมีขนมอันลือชื่อ ขนมฝรั่งกุฎีจีน

      

- วัดอินทารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดบางยี่เรือนอกสมเด็จพระเจ้าตาก สินทรงปฏิสังขรณ์และโปรดที่จะเสด็จมาทรง บำเพ็ญศีลที่วัดนี้และยังเป็น ที่บรรจุพระบรมราช อัฐิของพระองค ์

      

- วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เดิมชื่อ วัดชีปะขาว ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นาง ในรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ เชื่อกันว่าเป็นวัดที่สุนทรภู่ เคย เรียนที่นี้

      

- ฟาร์มงูธนบุรี กรุงเทพมหานคร

จัดแสดงการต่อสู้กับงูพิษชนิดต่างๆพร้อมกับให้ความรู้ของงูแต่ละชนิด พร้อมทั้งโชว์การรีดพิษงู

      

- สวนสาธารณะสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ช่วงปลายถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้า พระยาตรงปาก คลองบางลำพู ภายในมี พระที่นั่งสันติชัยปราการ นอกจากนี้ยังมีต้นลำพู ต้นสุดท้ายของบางลำภูอยู่ด้วย

      

- ธนาคารสยามกัมมาจล กรุงเทพมหานคร

ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัย ร.5 ปัจจุบัน เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

Page 1 |Page 2